Sindarin 

gal-

 S

 S. ŋ > ʒ > g. ŊAL [ŊGAL] shine clear << ŊAL, ŊGAL shine (golden).

Sindarin [(PE17 Sindarin Corpus) PE17:169] < ŊAL [ŊGAL] shine clear. Group: Parma Eldalamberon 17 Sindarin Corpus. Published by

miruvor

S

_ n. _S. form taken by borrowed Q. word miruvóre (< MIR esteem, value). >> mîr

Sindarin [(PE17 Sindarin Corpus) PE17:37] -. Group: Parma Eldalamberon 17 Sindarin Corpus. Published by