Sindarin 

túrin turambar dagnir glaurunga

Túrin Turambar, Glaurung’s Bane

Variations

  • TÚRIN TURAMBAR DAGNIR GLAURUNGA ✧ S/226; UT/145
  • Dagnir Glaurunga ✧ SA/dagor; SI/Dagnir Glaurunga; WJI/Dagnir Glaurunga
  • TURIN TURAMBAR DAGNIR GLAURUNGA ✧ WJ/103
Sindarin [S/226; SA/dagor; SI/Dagnir Glaurunga; UT/145; WJ/103; WJI/Dagnir Glaurunga] Group: Eldamo. Published by