Quenya 

cundo

noun. guardian, lord, lord, guardian
Quenya [PE17/113.2601; PE17/117.3905; PE17/117.4105; PE17/118.0703; PM/260.0602] Group: Eldamo. Published by

cundo

guardian

cundo noun "guardian" (PM:260), "lord" (PE17:117)