Quenya 

an sí tintallë varda oiolossëo ve fanyar máryat elentári ortanë

for now the Kindler, Varda, the Queen of the Stars from Mount Everwhite has uplifted her hands like clouds

Ninth and tenth lines @@@

Element in

Variations

  • An sí Tintallë Varda Oiolossëo ve fanyar máryat Elentári ortanë ✧ LotR/0377
  • An sī́ Tìntálle Várda Óiolóssëò ve fányar mā́ryat Élentā́ri órtanè ✧ RGEO/58
Quenya [LotR/0377; RGEO/58] Group: Eldamo. Published by