Poroki Sauso

Me like linguist do. Me Tolkien water two. Splish. Splish. Splish. Splish.

Words 0
Glosses 0
Phrases 0
Posts 1
Thanks 0
Flashcards 3995